Polityka prywatności / polityka cookies

obowiązująca w Fundacji Zdrowie i Medycyna 2000, z siedzibą przy ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna, w Specjalistycznym Centrum Stomatologii i Medycyny Konstancin Clinic, przy ul. Warszawskiej 21a, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

 1. Szanując prawa osób odwiedzających nasz serwis oraz korzystających z naszych usług, respektując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej ,,RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) zwanej dalej ,,ustawą”, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Gwarantujemy ochronę danych osobowych przez okres wymagany przepisami prawa, a w szczególności przewidzianymi w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017, poz.1318, tj. z 04.07.2017). Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Zdrowie i Medycyna 2000, z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, przy ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna, tel. 503503620, KRS 0000173509, NIP 5242371955, REGON 016675671.
 3. Informujemy, że przetwarzanie może dotyczyć następujących danych osobowych:
  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy, dane teleadresowe, PESEL, NIP i inne dane, w tym dane medyczne konieczne w świetle właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  • Dane wrażliwe w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO obejmujące dane o stanie zdrowia, genetyczne i biometryczne (art. 4 pkt 13, 14, 15 RODO), konieczne do udzielenia świadczeń zdrowotnych, ich właściwego dokumentowania i archiwizacji;
  • Numer telefonu (komórkowego lub stacjonarnego) wyłącznie w celu aktualizacji informacji związanych z umówioną wcześniej wizytą w Konstancin Clinic;
  • Adres email – wyłącznie dla potrzeb związanych z komunikacją w celach niezwiązanych z marketingiem i tylko wtedy gdy jest to poprzedzone dobrowolną zgodą. Poprzez email kontaktujemy się z Tobą, jeżeli będziesz miał/ła takie życzenie.
  • Adres IP – jako informacja wynikając z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie oraz inne informacje zawarte w logach systemowych. Dane te wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych, wyłącznie wtedy gdy kontaktujemy się za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • po wyrażeniu zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w jednym lub wielu różnych celach wskazanych w zgodzie, a w szczególności wykonania usługi medycznej, w tym diagnostyki i dalszego leczenia w zakresie, w którym specjalizuje się Konstancin Clinic,
  • wskazanym w art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. profilaktyki zdrowotnej lub zapewnienia opieki zdrowotnej, diagnozy medycznej lub leczenia,
  • wskazanym w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną, bądź podjęcia działań na twoje żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy,
  • wskazanym w art. 9 ust. 2 lit. c) RODO, tj. w sytuacji, gdy jest to niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody,
  • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  • przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tym jakie dane osobowe są przetwarzane i w jakim zakresie, oraz w jakim celu i przez jaki czas.
 6. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 5 RODO, tj. z uwzględnieniem zasad: zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości adekwatności, prawidłowości, minimalizacji danych, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności oraz rzetelności.
 7. Dane osobowe, w tym dane wrażliwe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, natomiast dane przetwarzane w oparciu o inną podstawę będą przetwarzane nie dłużej niż przewidują to przepisy o prawach pacjenta.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W sytuacji realizacji umowy o świadczenie usług medycznych, podanie oznaczonych danych osobowych (w tym medycznych) jest warunkiem realizacji przez Administratora takich usług. Wymóg ten jest związany z weryfikacją uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego i rozliczenia usługi z NFZ, bądź w sytuacji udzielania świadczeń poza systemem powszechnego ubezpieczenia z koniecznością udokumentowania tak udzielonych świadczeń zdrowotnych i ich rozliczenia (opłata jak w cenniku).
 9. Administrator przykłada szczególną wagę do poszanowania prywatności swoich pacjentów/kontrahentów/współpracowników oraz innych użytkowników, którzy korzystają ze strony internetowej www.konstancinclinic.pl. Zapisane logi wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie do celów bezpośrednio związanych z administrowaniem stroną internetową. Administrator nie prowadzi identyfikacji osób korzystających ze strony internetowej.
 10. Każdy Użytkownik/Pacjent/Klient/Kontrahent/Usługobiorca jest pytany o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym danych wrażliwych przy jednoczesnym poinformowaniu go o przysługujących mu prawach w zakresie ochrony danych osobowych.
 11. Administrator, bądź osoba działająca w jego imieniu wzywa pacjenta na wizytę z zachowaniem wszelkich zasad ochrony danych osobowych, w sposób przyjęty u Administratora. Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta polegające wykluczeniu pomyłki co do tożsamości, personel Konstancin Clinic wzywa pacjenta na wizytę podając godzinę wizyty i lekarza (bądź innego specjalistę) mającego udzielić umówionego świadczenia. Jeżeli wymagają tego okoliczności, to używając imienia i nazwiska pacjenta, personel zachowuje wymaganą dla tego rodzaju sytuacji dyskrecję i powściągliwość. W sytuacji gdy nie będzie to stanowić zagrożenia związanego z ewentualną pomyłką co do tożsamości pacjenta, może on być wezwany na wizytę poprzez wskazanie przez personel umówionej godziny tej wizyty oraz imienia pacjenta.
 12. Każdy Użytkownik/Pacjent/Klient (Kontrahent)/Usługobiorca Konstancin Clinic ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz w jakim zakresie chce udostępniać informacje o sobie, z zastrzeżeniem danych wymaganych obligatoryjnie. Każda osoba w stosunku do swoich danych osobowych ma prawo do żądania ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, uzyskania informacji o podmiotach, którym dane są przekazywane na podstawie umowy o powierzeniu danych osobowych. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia, z wyjątkiem tych danych, które w oparciu o wyraźny przepis prawa powszechnie obowiązującego, Administrator ma obowiązek ich przetwarzania przez określony czas, np. dane w dokumentacji medycznej, dane księgowe. Przyjętą zasadą w naszym serwisie WWW jest przechowywanie zapytań HTTP kierowanych do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów naszego serwera:
  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
 13. Żadnych danych nie udostępniamy podmiotom i osobom trzecim w celach komercyjnych. W sytuacji naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, niezbędne dane mogą być udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie, przy uwzględnieniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Gdy wymaga tego realizacja umowy o świadczenie medyczne, bądź dla zapewnienia poprawnej diagnozy i konieczne jest wykonanie badań diagnostyki laboratoryjnej bądź obrazowej, to udostępnienie danych innemu podmiotowi, odbywać się będzie wyłącznie na podstawie umowy o powierzenie danych. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony wyłącznie jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje zawarte w logach nie są ujawniane na zewnątrz, ani osobom trzecim.
 14. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w naszym serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników, z zastrzeżeniem, że okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO – do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki powoduje usunięcie utworzonego pliku.
 15. Nasz Serwis internetowy zawiera odnośniki do innych stron WWW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy, aby po przejściu na inne strony www, zapoznać się z polityką prywatności podaną na tych stronach.
 16. Pomieszczenia Konstancin Clinic nie są objęte monitoringiem wizyjnym.
 17. W celu skorzystania z praw przysługujących Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018, poz.1000) należy przesłać e–mail pod adres: ……………………………….
  lub listem poleconym na adres: Inspektor Ochrony Danych Fundacja Zdrowie i Medycyna 2000, ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna.
 18. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 19. Niniejsza polityka prywatności może zostać w każdym czasie zmieniona w drodze opublikowania w jej miejsce nowej polityki prywatności. Zmiana taka staje się skuteczna z chwilą jej publikacji i nie wymaga indywidualnego powiadamiania poszczególnych osób, których dane dotyczą, bądź mogą dotyczyć.