Regulamin korzystania z usług świadczonych przez podmiot leczniczy KONSTANCIN CLINIC

§ 1 Wstęp

 1. Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części  „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez osobę, która dokonała zakupu  Usługi bądź  pakietu usług świadczonych w Klinice lub osobę, na której rzecz Usługa została zakupiona (dalej „Klient”) z usług oferowanych przez Kliniki prowadzone przez  Fundację Zdrowie i Medycyna 2000 z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie ul. Wierzejewskiego 12 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (zwaną dalej „Właścicielem”) lub podmiotu współpracującego z Właścicielem („Partner”).
 2. Wszelkie pojęcia pisane w Regulaminie z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie, chyba, że wprost co innego wynika z treści.
 3. Właściciel lub Partner oferują świadczenie usług w postaci świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny estetycznej, zabiegi kosmetologiczne i inne zabiegi wymienione i opisane w cenniku.
 4. Godziny otwarcia Kliniki są ustalone indywidualnie dla poszczególnych Klinik. Informacje o otwarciu danej Kliniki można uzyskać  na stronie internetowej konstancinclinic.pl, siedzibie Właściciela, w każdej Klinice lub kontaktując się telefonicznie
 5. Głównym przedmiotem działalności jest  udzielanie świadczenie zdrowotnych z zakresu medycyny estetycznej, oraz wykonywanie zabiegów kosmetologicznych o których informacje znajdują się w Serwisie (dalej „Zabieg”).
 6. Z Zabiegów mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych za uprzednią pisemną zgodą ich opiekuna prawnego udzieloną osobiście w Klinice przed przystąpieniem do wykonania Zabiegu (dalej „Klient”).

 

§ 2 Obowiązki Klienta

 1. Klienci Kliniki są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Kliniki i regulaminem serwisu  dostępnym pod adresem www.konstancinclinic.pl, zwanym dalej „Regulamin Serwisu”) przed rozpoczęciem Zabiegu lub przed skorzystaniem z jakiejkolwiek innej Usługi Kliniki oraz do przestrzegania jego postanowień i stosowania się do zaleceń pracowników Kliniki. Każdy Klient korzystający z oferty Kliniki (w szczególności przystępujący do Zabiegu) ma obowiązek złożenia w formie pisemnej oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem Kliniki, Regulaminem Serwisu, że w pełni akceptuje te regulaminy oraz nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. Powyższe dotyczy również podpisania Karty Klienta, tj. dokumentu w którym Klient wskazuje swoją historię medyczną pozwalającą wykluczyć istniejące przeciwwskazania do Zabiegu, zapoznaje się i oświadcza, ze zapoznał się z procedurami Zabiegu, jest świadomy korzyści oraz ewentualnych skutków ubocznych oraz wyraża zgodę na dobrowolne przeprowadzenie Zabiegu – wzór Karty Klienta oraz wywiadów medycznych dotyczących poszczególnych Zabiegów są dostępne w siedzibie Konstancin Clinic.
 2. Klient ma obowiązek wypełnić oraz podpisać Kartę Klienta przed przystąpieniem do Zabiegu. Wypełniając Kartę Klienta Klient wyraża również dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym rejestrowanie i utrwalanie jego wizerunku na nagraniach wideo w pomieszczeniach Kliniki. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Kliniki są zobowiązane przestrzegać postanowień Regulaminu Kliniki oraz stosować się do zaleceń personelu. Za naruszenie postanowień Regulaminu Kliniki uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 3. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Zabiegu pracownik Kliniki lub pracownik infolinii Właściciela przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia Klienta, przebyte choroby, jak również tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia Zabiegu, jak również w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych. Klient zobowiązany jest poinformować pracownika Kliniki o wszelkich przeciwwskazaniach wymienionych w Karcie Klienta oraz wywiadzie dotyczącym danego Zabiegu, a także o wszelkich innych chorobach, stanach zapalanych w fazie ostrej, HIV, przebytej żółtaczce, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach oraz pozostałych przeciwwskazaniach do Zabiegu. W przypadku Zabiegów powtarzalnych i wykonywanych w seriach, każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnego etapu Zabiegu Klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego Zabiegu. Wywiad opisany w niniejszym ust. 2 jest dokonywany w oparciu o Kartę Klienta oraz wywiad dotyczący danego Zabiegu.
 4. Zakup usługi Zabiegu świadczonej przez Klinikę jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usługi Zabiegu oferowanej przez Klinikę (w szczególności wymienionych w ust. 4 poniżej oraz konkretnej Karcie Klienta dotyczącej danego Zabiegu) oraz, że zapoznał się z Regulaminem Kliniki i akceptuje jego warunki. Zakup usługi Zabiegu świadczonej przez Klinikę jest również równoznaczny ze złożeniem oświadczeń wskazanych w Karcie Klienta.
 5. Szczegółowe przeciwwskazania do wykonania konkretnych Zabiegów wskazane są w wywiadzie medycznym dotyczącym danego Zabiegu podpisywanym przez Klienta przed przystąpieniem do Zabiegu.
 6. Klient zobowiązany jest poinformować pracownika Kliniki o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegów.
 7. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń pozabiegowych zgodnie z instrukcją przekazaną podczas Zabiegu.
 8. Klient ma obowiązek stawić się na Zabieg w stanie trzeźwości oraz punktualnie. W przypadku stawienia się na Zabieg przez Klienta w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, pracownik Kliniki może odmówić przeprowadzenia Zabiegu. Wówczas taki Zabieg przepada i Klient nie ma prawa żądać zwrotu dokonanej przez niego płatności z tytułu ceny Zabiegu.
 9. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu w szczególności wskutek przeprowadzonego z Klientem wywiadu o którym mowa w ust. 2 powyżej, pracownik Kliniki ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu lub gdy wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa mają charakter przejściowy zaproponować Klientowi nowy termin wykonania Zabiegu. W przypadku gdy Klient dokonał zapłaty za Zabieg, a do Zabiegu nie dojdzie wskutek okoliczności wskazanych w zdaniu poprzednim (z wyłączeniem sytuacji o których mowa w ust. 8 powyżej), Klinika dokona zwrotu na rzecz Klienta dokonanej przez niego płatności z tytułu ceny Zabiegu.
 10. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług lub żądania zwrotu środków za niewykorzystane Zabiegi w ramach opłaconego pakietu Zabiegów, z zastrzeżeniem zaistnienia przeciwwskazań do dalszego prowadzania Zabiegów, o których mowa w ust. 8 powyżej, które pojawiły się w trakcie realizacji Zabiegów w ramach pakietu, tj. w szczególności lecz niewyłącznie w związku z zajściem w ciążę lub wypadkiem, którego skutki nie pozwalają na realizację Zabiegu w dłuższym okresie czasu. Przed zwrotem środków za niewykorzystane Zabiegi Klinika może zwrócić się do Klienta o przedłożenie stosownej dokumentacji medycznej potwierdzającej przeciwwskazania Klienta do Zabiegu.

 

§ 3 Oferta Kliniki

 1. Ceny Usług lub Produktów (za wyjątkiem cen Zabiegów) wskazane w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Jedynym źródłem obowiązujących cen (z wyłączeniem cen Zabiegów) jest cennik dostępny w Klinice. Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Usługi lub Produktu wskazanej w cenniku w przypadku indywidualnie udzielonego rabatu.
 2. Ceny Usług wskazane w cenniku, nie obowiązują w przypadku żądania przez Klienta wykonania zabiegu niestandardowego, wykraczającego poza zakres usług objętych cennikiem. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (rabat z ust. 1 lub zabieg niestandardowy), Klient zostanie powiadomiony o łącznej ostatecznej cenie brutto takiego zabiegu lub świadczenia przed wykonaniem świadczenia i będzie mógł według własnego wyboru odstąpić od skorzystania z zabiegu lub świadczenia. W przypadku gdy Klient dokonał zapłaty za Zabieg przy jego rezerwacji, a cena Zabiegu ulegnie zmianie wskutek zastosowania rabatu lub uznania Zabiegu za niestandardowy po dokonaniu płatności, odpowiednio Klinika dokona zwrotu płatności w kwocie stanowiącej różnicę między uiszczoną ceną Zabiegu a ceną Zabiegu po uwzględnieniu rabatu, lub Klient będzie zobowiązany do uiszczenia różnicy ceny uiszczonej za Zabieg a ceny faktycznej Zabiegu niestandardowego. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za Zabieg, który okazał się niestandardowy (wskutek czego jego cena wzrosła) i odstąpienia z tej przyczyny od skorzystania z Zabiegu, Klinika dokona zwrotu na rzecz Klienta dokonanej przez niego płatności.
 3. Promocje i rabaty udzielane przez Właściciela lub Partnera nie podlegają łączeniu – dotyczy to również promocji i rabatów oferowanych za pośrednictwem serwisów internetowych wskazanych w ust. 8 niniejszego paragrafu.
 4. Za Usługi świadczone w Klinice płatności można dokonywać w Klinice gotówką, kartą płatniczą lub kredytową lub przelewem.
 5. Zabiegi i Usługi sprzedawane w pakiecie mogą być objęte rabatem. Warunki otrzymania rabatu wskazywane będą przez pracowników Kliniki, określone w oddzielnym regulaminie lub podane będą w każdej z Klinik w stosowny sposób.
 6. Istnieje możliwość nabycia pakietu usług Zabiegów.
 7. Zakupiony pakiet 10 zabiegów endermologii powinien być wykorzystany w terminie 2 miesięcy od daty jego zakupu. Termin ten w indywidualnych sytuacjach może być dłuższy, natomiast nie może ulec przedłużeniu w przypadku wykonania zabiegu inicjującego.
 8. Zakupiony pakiet 4 zabiegów Ondy powinien być wykorzystany w terminie 3 miesięcy od daty jego zakupu. Termin ten w indywidualnych sytuacjach może być dłuższy, natomiast nie może ulec przedłużeniu w przypadku wykonania zabiegu inicjującego.
 9. Zakupiony pakiet 4 zabiegów radiofrekwencji mikroigłowej frakcyjnej powinien być wykorzystany w terminie 3 miesięcy od daty jego zakupu. Termin ten w indywidualnych sytuacjach może być dłuższy, natomiast nie może ulec przedłużeniu powyżej 4 miesięcy.
 10. Właściciel może oferować Klientom możliwość uzyskania zniżki na Zabiegi na zasadach określonych w odrębnych regulaminach lub zasadach opisanych w Serwisie.
 11. Fundacja może oferować także bonus, dla nowego Klienta który nabędzie swój pierwszy Zabieg / pakiet Zabiegów.
 12. Zakupione w Klinice Usługi i Produkty nie podlegają wymianie ani zwrotowi.

 

§ 4 Odpowiedzialność

 1. Nie zastosowanie się Klienta do wymagań niniejszego Regulaminu Kliniki, w tym w szczególności nie poinformowanie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do korzystania z Usług Kliniki, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Kliniki, Właściciela i Partnera za ewentualne powikłania zdrowotne Klienta po przeprowadzonym Zabiegu. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby, stanu nietrzeźwości lub schorzenia wskazanych w niniejszym Regulaminie Kliniki lub Karcie Klienta jako przeciwwskazania do wykonywania Zabiegów.
 2. Klinika, Właściciel i Partner nie bierze odpowiedzialności za brak pożądanych efektów Zabiegu lub powikłania po Zabiegu w przypadku niestosowania się do zaleceń pozabiegowych oraz pielęgnacji domowej.
 3. Informacje podane w Klinice oraz przekazywane przez pracowników Kliniki mają charakter informacyjny oraz edukacyjny i nie mogą zastąpić porady i zaleceń lekarza. Korzystając z oferty Kliniki Klient jest świadomy, potwierdza i zgadza się, że Klinika nie oferuje konsultacji i porad medycznych, poza Zabiegami, które wyraźnie takie konsultacje i porady obejmują. Niektóre z Zabiegów oferowanych w Klinice stanowią usługi medyczne i świadczone są przez lekarza lub inny personel medyczny. W takiej sytuacji w ramach Zabiegu Klient ma zapewnione konsultacje oraz porady medyczne.
 4. Korzystanie z Zabiegów lub, innych Usług lub Produktów Kliniki nie jest równoznaczne z gwarancją całkowitego lub wiecznego efektu.

 

§ 5 Reklamacje

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację na Usługę lub Produkt. Wszelkie skargi, zażalenia i reklamacje należy składać na piśmie, pod rygorem nieważności listem poleconym na adres siedziby Właściciela podany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu Kliniki lub za pośrednictwem drogi mailowej na adres: konstancinclinic@gmail.com. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) Kupującego, przedmiot reklamacji, adres Kliniki w którym miało miejsce świadczenie Usługi, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. O rozstrzygnięciu reklamacji Usługi Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub pisemną (w zależności od formy zgłoszenia reklamacji) w terminie 30 (trzydziestu) dni, a w przypadku reklamacji Produktu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji zgodnie z ust. 1 powyżej. W przypadku braku ustosunkowania się do złożonej reklamacji we wskazanym terminie, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

 

§ 6 Rezerwacje Wizyty i realizacja Zabiegów

 1. Klinika umożliwia m.in. dokonywanie wcześniejszych rezerwacji terminów wizyty w Klinice w celu wykonania Usługi, w szczególności wykonania Zabiegu („Wizyta”), za pośrednictwem serwisu internetowego https://www.booksy.com/, telefonicznie kontaktując się z Infolinią, bądź osobiście w Klinice.
 2. Na zarezerwowane Zabiegi należy zgłaszać się w umówionym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na Zabieg przez Klienta więcej niż 15 minut, może nastąpić konieczność skrócenia Zabiegu lub wyznaczenie nowego terminu jego wykonania. W przypadku stawienia się na Zabieg przez Klienta ponad 20 minut po umówionej godzinie rozpoczęcia Zabiegu, pracownik Kliniki może odmówić przeprowadzenia Zabiegu. W takiej sytuacji taki Zabieg przepada i Klient nie ma prawa żądać zwrotu dokonanej przez niego płatności z tytułu ceny Zabiegu.
 3. Klient powinien każdorazowo poinformować Klinikę (telefonicznie, drogą mailową lub osobiście) o konieczności zmiany terminu lub odwołania umówionej Wizyty bądź Zabiegu, najpóźniej 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed planowaną Wizytą. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu Wizyty przed upływem 24 (dwudziestu czterech) godzin przed Zabiegiem, Usługę tę uznaje się za wykonaną, a Zadatek lub kwota odpowiadająca cenie Zabiegu ustalona w cenniku, bądź indywidualnie z Klientem, nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku, gdy Klient DWUKROTNIE nie stawi się na umówioną Wizytę, przy umawianiu kolejnej wizyty Pracownik Kliniki ma prawo poprosić o dokonanie przedpłaty ZADATKU, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. W tym wypadku, kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed terminem Zabiegu.
 5. W przypadku wykonania Usług w ramach Wizyty kwota wpłaconego Zadatku zostaje zaliczona na poczet ceny Usługi.
 6. W przypadku, gdy w ramach Wizyty, na którą Klient się stawił nie zostanie wykonana żadna Usługa lub cena Usługi jest niższa niż kwota wpłaconego Zadatku, Właściciel zwróci Klientowi za pośrednictwem system płatności internetowej Zadatek lub kwotę pozostałą po jego zaliczeniu w ciągu 2 dni roboczych od dnia Wizyty.
 7. Klinika może posiadać w swojej ofercie bony prezentowe. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu Zabiegu bądź Wizyty w ramach bonu prezentowego przed upływem 24 (dwudziestu czterech) godzin przed Zabiegiem, Usługę tę uznaje się za wykonaną, a kwota odpowiadająca cenie Zabiegu ustalona w cenniku, bądź indywidualnie z Klientem, podlega potrąceniu z bonu. W uzasadnionych przypadkach i wyjątkowych sytuacjach losowych, dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu realizacji bonu lub zamiany Usług po indywidualnej konsultacji z personelem Kliniki.
 8. Klinika zastrzega sobie prawo do odwołania Zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji Wizyty lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie. W sytuacjach nagłych, Klienci będą poinformowani o konieczności odwołania Zabiegu bądź zmianie terminu Zabiegu w najszybszym możliwym terminie, w pozostałych przypadkach – przed upływem 24 (dwudziestu czterech) godzin przed wyznaczonym terminem. W przypadku konieczności zmiany terminu Zabiegu, wynikłej z okoliczności leżących po stronie Kliniki, Klient wybiera najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin Zabiegu. Jeżeli zmiana terminu dotyczy Zabiegu w ramach bonu, bon ulega przedłużeniu o okres równy w/w opóźnieniu. W przypadku gdy Klientowi, który dokonał zapłaty za Zabieg, nie odpowiada żaden z wyznaczonych nowych terminów Zabiegu, Klinika dokona zwrotu na rzecz Klienta dokonanej przez niego płatności z tytułu ceny Zabiegu.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W pomieszczeniach zabiegowych Kliniki obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Na terenie całej Kliniki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 2. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w Klinice. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za zawinione uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia Kliniki.
 4. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru poza wyznaczonym miejscem do przechowania.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Kliniki, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Kliniki.
 7. O zmianie Regulaminu Kliniki Klient zostanie powiadomiony, przed wejściem w życie zmian, udostępniając treść nowego Regulaminu Kliniki na internetowych stronach Serwisu oraz w Klinice.
 8. Regulamin Kliniki jest dostępny w Serwisie i Klinikach.
 9. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu Kliniki jest prawo polskie.
 10. Niniejszy Regulamin Kliniki wchodzi w życie z dniem 04.01.2023.

 

 

Oznaczenia „klinika” albo „kliniczny” oraz „uniwersytecki” mogą używać wyłącznie jednostki Podmiot leczniczy utworzone lub prowadzone przez uczelnię medyczną (art. 89 ustawo o dział leczniczej)